UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Przejęcie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej od dotychczasowego jej administratora.
 • Prowadzenie wykazu właścicieli lokali oraz na bieżąco jego aktualizowanie. Prowadzenie formalno-prawnej dokumentacji Wspólnoty, w tym korespondencji w wersji papierowej.
 • Organizacja Zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, przygotowanie projektów uchwał, rzeczowych planów gospodarczych.
 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz w kontaktach z członkami Wspólnoty. Prowadzenie stosownej korespondencji.
 • Reprezentowanie na zewnątrz Wspólnoty w kontaktach innych w zakresie określonym stosownym pełnomocnictwem.
 • Prowadzenie dyżurów administratora w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w ustalonych terminach oraz całodobowego kontaktu telefonicznego.
 • Organizacja konkursów dotyczących wyboru oferty – wyłonienia wykonawcy, przygotowanie umów, zleceń o dostawy / prace / usługi na rzecz Wspólnoty.
 • Prowadzenie kontroli wykonawców i usługodawców pod kątem należytej realizacji kontraktów ze Wspólnotą.
 • Prowadzenie na bieżąca tablicy ogłoszeń, dostarczanie Członkom Wspólnoty (w tym drogą elektroniczną) stosownych informacji dotyczących aktualnych spraw  i planowanych prac.
 • Przygotowanie projektu Statutu Wspólnoty i Regulaminu Porządku Domowego.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Organizowanie obligatoryjnych przeglądów budynku i urządzeń stanowiących jego wyposażenie techniczne przez wyspecjalizowane organy kontroli technicznej,  zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane.
 • Wykonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego nieruchomości, pełnienie nadzoru   nad utrzymaniem budynku wraz z jego otoczeniem w należytym stanie technicznym  i sanitarnym, organizowanie prac porządkowych, konserwacyjnych i remontowo – modernizacyjnych.
 • Zlecanie usuwania awarii i ich skutków, przeprowadzania napraw w części nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów: wody (w tym odprowadzenia ścieków), energii elektrycznej, gazu oraz wywozu odpadów komunalnych i gabarytowych. Utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami do budynku mediów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osób zamieszkujących budynek, w tym zawieranie umów.
 • Zapewnienie świadczeń usług dostawców telekomunikacyjnych w budynku, w tym zawieranie umów.
 • Przygotowanie przedsięwzięcia mającego na celu racjonalizacje kosztów / poprawienie efektywności energetycznej budynku oraz zużycia wody.
 • Ubezpieczenie budynku.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami.
 • Prowadzenie rozliczeń kosztów wynikających z podpisanych przez Wspólnotę umów i zleceń.
 • Naliczanie zaliczek eksploatacyjnych wynikających z planu gospodarczego  Wspólnoty Mieszkaniowej / analiza indywidualnych kont właścicieli lokali /  rozliczanie zaliczek.
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowo-rzeczowych oraz opracowanie projektów planów gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Analiza oraz optymalizacja kosztów dotyczących utrzymania nieruchomości wspólnej. Poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów.
 • Przedsądowa windykacja należności dłużników Wspólnoty: właścicieli lokali  i pożytkodawców. Przygotowanie dokumentów do dochodzenia należności w trybie sądowym.
 • Wydawanie stosownych zaświadczeń dla właścicieli lokali. 
 • Współpraca z bankiem prowadzącym rachunek Wspólnoty. Przygotowanie dokumentów wymaganych w przypadku zaciągania kredytu przez Wspólnotę.
© ARKADY STUDIO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2016.